FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Witaj na stronie startowej
OPINIE I EKSPERTYZY TECHNICZNEOpinia techniczna to ocena stanu technicznego obiektu budowlanego wydana na podstawie jego oględzin, dostępnej dokumentacji projektowej i inwentaryzacji.

Ekspertyza techniczna to ocena stanu technicznego obiektu budowlanego wydana na podstawie jego oględzin, dostępnej dokumentacji projektowej i inwentaryzacji oraz w oparciu o szczegółowe badania jego elementów konstrukcyjnych. Ekspertyza techniczna zawiera między innymi wyniki obliczeń dotyczące wytrzymałości elementów konstrukcyjnych, wyniki z pomiarów stopnia zawilgocenia, opinie z pomiarów ugięć i przemieszczeń elementów konstrukcyjnych oraz badania stanu podłoża gruntowego istniejącego obiektu.

Obowiązek wykonania przed rozpoczęciem prac projektowych jednego z powyższych opracowań nakłada Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (wraz z późniejszymi zmianami). Zgodnie z § 206 przedmiotowego rozporządzenia opracowanie projektu rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania istniejącego obiektu powinno być poprzedzone wykonaniem ekspertyzy o stanie technicznym budynku.

Termin i cena opracowania opinii lub ekspertyzy technicznej jest każdorazowo ustalana indywidualnie z Zamawiającym / Inwestorem i zależy przede wszystkim od stopnia złożoności ocenianego obiektu budowlanego oraz od ustalonego zakresu badań i zawartości samej opinii lub ekspertyzy technicznej.

 
INFORMACJA BIOZ


Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Informacja BIOZ) to opracowanie będące częścią składową projektu budowlane. Jest ona sporządzana przez projektanta danego obiektu budowlanego i stanowi podstawę dla kierownika budowy do wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Szczegółowo zakres i forma informacji BIOZ zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem Informacja BIOZ to opis zawierający:

 1. zakres robót wraz z podaniem kolejności ich realizacji,

 2. wykaz istniejących obiektów budowlanych,

 3. wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie,

 4. wykaz przewidywanych zagrożeń wraz z podaniem miejsca i czasu wystąpienia,

 5. wykaz sposobu prowadzenia instruktażu pracowników wykonujących roboty budowlane,

 6. wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom.

Opracowanie informacji BIOZ nie podlega odrębnej wycenie, jest ona integralną częścią projektu budowlanego składanego do pozwolenia na budowę i koszt jej wykonania jest uwzględniany w wartości całego opracowania projektowego.

 
Wyburzenia

Firma Masterbud zajmuje się również wyburzeniami i rozbiórkami. Usługi nasze obejmują wyburzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, obiektów żelbetowych, betonowych i ceglanych o dowolnej wysokości i kubaturze, przy użyciu ciężkiego sprzętu wyburzeniowego, młotów hydraulicznych oraz hydraulicznych szczęk kruszących umieszczonych na koparkach, demontaż konstrukcji stalowych, demontaż i utylizację materiałów zawierających azbest, cięcie i wiercenie techniką diamentową oraz przerób gruzu.

 
CHARAKTERYSTYKI, ŚWIADECTWA I AUDYTY ENERGETYCZNEŚwiadectwa charakterystyki energetycznej, których posiadanie niezbędne jest:

 • przy oddaniu do użytkowania,

 • sprzedaży lub wynajmie budynku lub lokalu,

 • przy przebudowie obiektu (której następstwem jest zmiana charakterystyki energetycznej obiektu).

Audyt energetyczny niezbędny dla:

 • zyskania środków finansowych przeznaczonych na termomodernizację,

 • uzyskania większej oszczędności użytkowania obiektu.